top of page

F.S.F.

Foreningen til fremmelse af opstilling af statuer af nulevende forskere

FORENINGEN ARBEJDER FOR AT FREMME OPSTILLINGEN

AF STATUER AF NULEVENDE UNIKKE FORSKERE OG SPORTSFOLK DER GØR EN FORSKEL OG ER TIL INSPIRATION FOR UNGDOMMEN

hørs7_2.jpg

FORSKEREN

VELKOMMEN TIL

FORENINGENS NYE SKULPTURPROJEKT I HØRSHOLM:

KRISTIAN von HORNSLETHS

FRIE FORTOLKNING AF VIDENSKABSMANDEN ESKE WILLERSLEV.

TIL ÆRE FOR UNGDOMMEN, SPORTEN,

KULTUREN OG VIDENSKABEN

Kunstneren Kristian von Hornsleth og Danmarks verdensberømte videnskabsmand Eske Willerslev brænder for de største ideer, de vildeste sports-bedrifter, den smukkeste kunst og den bedste uddannelse. De er nu gået sammen om dette skulpturprojekt FORSKEREN for at dele deres glæde ved videnskab, sport og kunst.

 

Hørsholm er med på rejsen og denne skulptur skal symbolisere menneskets stræben mod en bedre verden - og en verden med en gladere, dygtigere og aktiv ungdom, rustet bedst muligt til en spændende og udfordrende fremtid.

 

Vær med til at realisere denne fire tons kæmpe bronzeskulptur FORSKEREN, som skal stå hævet ved Stadion Allé i Hørsholm og inspirere alle i Idrætsparken .

 

Hørsholm Kommune og borgmester Morten Slotved samt Team Hørsholm støtter aktivt op om projektet og hvert år uddeles en mindre bronze-version af FORSKEREN til årets sportsnavn.

HVEM ER ESKE WILLERSLEV?

Eske Willerslev er verdensberømt DNA-forsker, professor og eventyrer. Han har levet blandt indianerne i Nordamerika og fået navn "ChiitdeeXia'see" som betyder "Well Known Wolf".


Han har levet som pelsjæger i Sibirien, hvor døden flere gange har stirret ham direkte ind i øjnene.


Eske Willerslev er med andre ord det tætteste, vi kommer på en dansk Indiana Jones. Han er blevet portrætteret i New York Times, og han har præsenteret viden, der har omskrevet historiebøgerne.


Eksempelvis beviste han forskning at alle nordamerikanske indianere kommer fra samme stamme, og det var ikke europæerne eller øst-asiaterne, der drog til Amerika som de første. Det var indianerne.

VIDENSKAB, SPORT OG 
IVÆRKSÆTTERI

Vi elsker kloge og aktive mennesker, og skulpturen
skal inspirere unge til store drømme
”, siger borgmester Morten Slotved.

 

Citatet og ordene ovenfor repræsenterer
værdierne i Hørsholm Kommune og derfor har borgmester Morten Slotved været initiativ tager til at få FORSKEREN til Hørsholm.

Skulpturen skal stå på Stadion Allé i Idrætsparken foran gymnasiet. Den skal først og fremmest hylde eneren der kæmper mod alle odds. Mennesket der tør gå nye veje og gøre en forskel i videnskaben, sporten, kunsten og samfundet.

 

Den skal hylde, at det er cool at være klog, dyrke sport og gøre en forskel.  Den skal fremme ideen om at forskning, idræt, og kunst skaber nye tanker og - ikke mindst - sætter Hørsholm og Danmark på verdenskortet. 

 

 

Kristian von Hornsleth siger:

"Tænk hvor fantastisk det ville være når en elev eller sportudøver går forbi skulpturen,

kigger på den,

sætter sig en stund,

og undrer sig over hvad det er for noget.

 

Og når de så finder ud af hvor cool Eske Willerslev og hans udforskning af verden er, og hvor stor en forskel man selv kan gøre - så tænker de:  SÅDAN VIL JEG OGSÅ VÆRE! "
 

RIGTIGE IDOLER DER FAKTISK FLYTTER NOGET I DEN VIRKELIGE VERDEN

Reality- og popstjerner dominerer udvalget af idoler for yngre generationer.

 

Derfor er ambitionen om at skabe et kunstværk, der giver mulighed for at dyrke virkelighedens helte inden for videnskab, sport og kultur.

 

Bronzeskulpturen skal vise Eske Willerslev som et forbillede. Et forbillede, der gennem banebrydende, utraditionel forskning inspirerer og bidrager til, at vi sammen kan skabe en smukkere  og bedre verden.

 

Eske Willerslev afbildes i skulpturen som en delvis abstrakt figur. En figur som symboliserer en ener, der mod alle odds stræber efter ny viden og rejser spørgsmålet: Er Eske frosset fast i tid og sted, eller frigør han sig fra fastlåste tankemønstrer mod nye horisonter?

 

Om skulpturen siger Kristian von Hornsleth: ”Jeg vil skabe en skulptur, som hylder klassiske værdier som oplysning, idræt og videnskab. En skulptur som modsvarer tidens kortsigtede reality TV- og YouTube-kendiskultur. En skulptur som dyrker ideen om de fremsynede og virkelige helte fra videnskabens, kulturens og sportens verden. En skulptur som dyrker ideen om rigtige idoler, som Eske Willerslev, der faktisk flytter noget i den virkelige verden”.

FÅ DIN EGEN FORSKEREN SKULPTUR

Projektet koster kr. 1,5 mil., og finansieres via salg af mindre versioner af skulpturen i fires størrelser og alle har nu en unik mulighed for at købe en mindre version af bronzeskulpturen, og samtidig blive en del af et markant kunstprojekt. 

FORSKEREN

ET SYMBOL PÅ VISDOM OG PRÆSTATIONER

 

VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL, STØT FORENINGENS ARBEJDE 

- OG FÅ DIN EGEN ESKE WILLERSLEV-BRONZE-SKULPTUR. 

Mere information:

Skulpturforeningens formand Sebastian Gyrst Christensen 

Email: info@skulpturhorsholm.dk

 

Pr. 1. oktober 2019 har vi indsamlet 750.000 kr, og mangler derfor kun 750.000 kr. for at kunne realiserer dette unikke projekt. Derfor tilbyder vi nu alle interesserede muligheden for at være med til at realisere dette skulptur projekt, således at Hørsholm Kommunes Idrætspark kan få denne kæmpe bronze skulptur til inspiration for alle der vil gøre en forskel.

FORSKEREN FÅES I FIRE FORSKELLIGE STØRRELSER:

 

MIKRO : 13 CM      9.800 KR.

MINI :    20 CM    19.800 KR.

MEDIO : 30 CM   29.800 KR.

MAXI :   43 CM    48.800 KR.

Kun 50 af hver skulptur, alle nummerede og signerede.

Kristian_Hornsleth_Eske_Willerslev_562-k
IMG_0064 copy.jpg
E1.jpg
E2.jpg
E5.jpg
E4.jpg

PRESSE

Hele projektet er administreret af:

Foreningen til fremmelse af opstilling

af statuer af nulevende forskere

FORSKEREN HØRSHOLM

Cvr. nr. 40759026 

Formand Sebastian Gyrst Christensen

Næstformand Karsten Aabrink

Bestyrelsesmedlem Borgmester Morten Slotved

Bestyrelsesmedlem Carsten Iversen

Bestyrelsesmedlem Finn Rosenthal

§1 Navn og hjemsted.


Stk.1.

Foreningens navn er Foreningen til fremmelse af opstilling af skulpturer der afbilder nulevende forskere.

Stk.2.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune og Hørsholm Kommune

§2 Formål.


Stk.1.

Foreningens formål er:at opstille statuer af nulevende forskere, der kan være rollemodeler for

yngre mennesker, ved brug af kunstens formsprog.

Stk.2.

Foreningen arbejder aktivt på at opstille en statue af forskeren Eske Willerslev på et offentligt sted i Hørsholm.

Stk.3.

Efter at den første statue er opstillet vil foreningen arbejde for at rejse flere statuer af nulevende danske forskere.

 

Stk.4.

Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.


Stk.5.

Foreningen vil fremme sit formål ved at indsamle midler til erhvervelse af statuerne og donere

disse til almenheden.

§3 Medlemskreds

Stk.1.

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.2.

Foreningen består primært af medlemmer bosiddende i Danmark.

Stk.3.

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.4.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

 

Stk.5.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§4 Generalforsamlingen


Stk.1. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail eller brev til medlemmerne/ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.

Stk.3.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk.4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. V alg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Formandens beretning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Godkendelse af budget

 8. V alg af formand

 9. V alg af næstformand

 10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

 11. V alg af revisor og en revisorsuppleant

 12. Eventuelt

Stk.5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

 

Stk.6.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk.7.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse


Stk.1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren

og op til 3 yderligere medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.

Stk.2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller

mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision


Stk.1. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk.2. 

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. 

Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 

Stk.4. 

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk.2.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer


Stk.1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling,

hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk.2.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning


Stk.1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk.2.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål

eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse

af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering


Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. juni 2019.

Dirigentens underskrift.

bottom of page